کیت مطبوعات

Telaeris Logos

...

800 X 204برای زمینه سفید یا نور

...

600 X 153برای زمینه سفید یا نور

...

400 X 102برای زمینه سفید یا نور

...

200 X 51برای زمینه سفید یا نور

...

800 X 204برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک

...

600 X 153برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک

...

400 X 102برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک

...

200 X 51برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک

لوگوهای متن Telaeris

...

800 X 204برای زمینه سفید یا نور

...

600 X 153برای زمینه سفید یا نور

...

400 X 102برای زمینه سفید یا نور

...

200 X 51برای زمینه سفید یا نور

...

800 X 204برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک

...

600 X 153برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک

...

400 X 102برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک

...

200 X 51برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک

تلئرز آیکون لوگو

...

202 X 202برای زمینه سفید یا نور
...

151 X 151برای زمینه سفید یا نور
...

101 X 101برای زمینه سفید یا نور
...

51 X 51برای زمینه سفید یا نور
...

202 X 202برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک
...

151 X 151برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک
...

101 X 101برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک
...

51 X 51برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک