کیت مطبوعات

Telaeris Logos

...

SVG
برای زمینه سفید یا نور

...

800 X 204
برای زمینه سفید یا نور

...

600 X 153
برای زمینه سفید یا نور

...

400 X 102
برای زمینه سفید یا نور

...

200 X 51
برای زمینه سفید یا نور

...

SVG
برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک

...

800 X 204
برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک

...

600 X 153
برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک

...

400 X 102
برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک

...

200 X 51
برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک

لوگوی میدان تلهریس
...

SVG
برای زمینه سفید یا نور

...

800 X 800
برای زمینه سفید یا نور

...

600 X 600
برای زمینه سفید یا نور

...

400 X 400
برای زمینه سفید یا نور

...

200 X 200
برای زمینه سفید یا نور

...

SVG
برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک

...

800 X 800
برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک

...

600 X 600
برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک

...

400 X 400
برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک

...

200 X 200
برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک

تلئرز آیکون لوگو

...

SVG
برای زمینه سفید یا نور
...

200 X 200
برای زمینه سفید یا نور
...

150 X 150
برای زمینه سفید یا نور
...

100 X 100
برای زمینه سفید یا نور
...

50 X 50
برای زمینه سفید یا نور
...

SVG
برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک
...

200 X 200
برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک
...

150 X 150
برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک
...

100 X 100
برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک
...

50 X 50
برای زمینه های سیاه و سفید یا تاریک

XPressEntry Logo

XPressEntry آرم 800x104

SVG
برای زمینه سفید یا نور

XPressEntry آرم 800x104

800 X 104
برای زمینه سفید یا نور

XPressEntry آرم 600x78

600 X 78
برای زمینه سفید یا نور

XPressEntry آرم 400x52

400 X 52
برای زمینه سفید یا نور

XPressEntry آرم 200x26

200 X 26
برای زمینه سفید یا نور