فعال کردن بارکد در دستگاه XPressC12

این مراحل برای فعال کردن بارکد خوان در دستگاه XPC12 (Coppernic C One2) است.

به عنوان پیش نیاز مطمئن شوید که مخزن CopperApps را نصب کرده باشید:

https://developer.coppernic.fr/#/copperapps

اگر در دستگاه بارکد ، بارکد و خدمات اصلی را بارگیری نمی کنید:

https://developer.coppernic.fr/#/os/factory_reset?id=c-one%c2%b2-id-platform

https://developer.coppernic.fr/#/barcode/manager?id=configure-the-barcode39s-service

در آخر ، کلیدها را دوباره تنظیم کنید:

https://developer.coppernic.fr/#/products/cone?id=key-mapping

در زیر ویدئویی از نحوه انجام این کار آورده شده است: