خطای KeyLink - انتخاب پرونده ناموفق بود!

هنگام پیکربندی KeyLink ، در صورت خطای "File Select Failed!" به دنبال آن مکان ، ممکن است از برنامه اشتباه برای باز کردن فایل پیکربندی استفاده کرده باشید. این کار را می توان به راحتی از داخل برنامه در دستگاه های خاص Android انجام داد.

بلاقاصله:

پیکربندی

روی منوی بالا سمت چپ کلیک کنید

Open From را مشاهده خواهید کرد. DEVICE (XPID یا C-One یا دیگری) را انتخاب کنید ، نه برنامه File Explorer یا ES File Explorer.

سپس پوشه ای را که پرونده پیکربندی در آن قرار دارد مرور کنید.