دریافت نام Reader از دستگاه AT870

این فرآیند دریافت نام Reader برای همه دستگاه های Windows CE / Windows Mobile است.

  1. به Menu -> Setup بروید (در صورت درخواست رمز ورود را وارد کنید)
  2. به دورترین سمت راست بروید (با برچسب بیشتر)
  3. یک جعبه متن در بالا وجود دارد. نام Reader و سپس شناسه دستگاه (GUID) را نشان می دهد.

خودشه.