کتابخانه های مشتری CCure

برای CCure 9000 تنها ادغام

پس از نصب XPressEntry، محتویات پوشه CCure Client را در پوشه نصب XPressEntry کپی کنید به جز موارد زیر:

GalaSoft.MvvmLight.dll

GalaSoft.MvvmLight.Extras.dll

GalaSoft.MvvmLight.Extras.WPF45.dll

GalaSoft.MvvmLight.Platform.dll

GalaSoft.MvvmLight.WPF45.dll

Microsoft.Practices.ServiceLocation.dll

Newtonsoft.Json.dll

System.Windows.Interactivity.dll

WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.dll

 

اسکریپت مجوز CCure-

InsertLicenseOption /U /V /S:”LOCALHOST” /N:”Telaeris – XpressEntry – Integration” /A:”Telaeris, Inc.” /G:1b1c9b17-6e9f-4f3f-a64c-25d470e89b77 /C:2 /P:0 /ObjectType:"سرویس XPressEntry" /I:True

اگر ویژگی XPressEntry در برنامه مجوز CCure نشان داده نمی شود، اما فایل مجوز حاوی فایل متنی مجوز CCure است، از این استفاده کنید. شما باید اسکریپت بالا را به روز کنید تا مسیر صحیح پایگاه داده را در خود داشته باشد. "LOCALHOST" را با مکان سرور جایگزین کنید. این را روی سرور برنامه CCure اجرا کنید.