Activity Badge Badge فعال سازی منطقه را به روز نمی کند

هنگامی که Onguard از طریق دستی XPressEntry فعالیتی دریافت می کند ، ممکن است فعالیت به درستی اشغال منطقه فعلی دارنده کارت را به روز نکند.

این ممکن است هنگام اضافه کردن یک Reader جدید XPressEntry در Onguard رخ دهد.

پس از اضافه کردن یک خواننده جدید در Onguard، شما باید موارد زیر را انجام دهید:

وارد سیستم مدیریت سیستم -> XPressEntry پانلی شوید که برای دستیهای XPressEntry استفاده می شود.

پانل دسترسی را تغییر دهید و کادر انتخاب "آنلاین" را ضامن کنید. روی "ذخیره" کلیک کنید ، و سپس برای تغییر وضعیت "آنلاین" یک بار دیگر تکرار کنید.

 

اکنون کاربران باید از اسکن XPressEntry به کاربران صحیح در ناحیه صحیح در Onguard قرار دهند.