روش های رمزگذاری XPressEntry

پایگاه داده سرور SQL Server است و XPressEntry از تمام روش های استاندارد احراز هویت و رمزگذاری برای SQL Server از جمله پایگاه داده کامل و رمزگذاری هر جدول پشتیبانی می کند.
پایگاه داده دستی در حالت استراحت رمزگذاری می شود و نمی توان آن را از دستگاه حذف کرد.
درخواست‌های دستی به سرور برای اطمینان از صحت درخواست امضا می‌شوند.
کانال ارتباطی Server -> Handheld از HTTPS/TLS1.2 استفاده می کند
فایل فشرده ای که از طریق آن کانال منتقل می شود بیشتر توسط یک کلید متقارن مشترک AES256 ایمن می شود.