OnGuard "دسترسی ممنوع" برای رویدادهای نرم افزاری

رویدادهای دریافت ممکن است با دایرکتوری فعال کار نکند.
از domain.exe موجود در دایرکتوری TroubleShooting Documentation DataConduIT استفاده کنید
ساختار پرونده برای تعیین اینکه آیا این ممکن است مشکل باشد. اگر NT4Domain متفاوت از
W2KDomain، سپس شما باید LNL_DIRECTORY.DIR_HOSTNAME را برای بازیابی کنید
NT4Domain. در صورتی که این اوراکل باشد، لطفا از تمام موارد فوق استفاده کنید. یک مثال نمونه SQL برای انجام این کار است
در زیر؛ آن را فرض نام NT4Domain "Lenel" از domain.exe و اینکه دایرکتوری باشد
به روز شده LNL_DIRECTORYID = 1 است.
مجموعه lnl_directory را به روز کنید dir_hostname = 'LENEL' که در آن lnl_directoryid = 1