جدید! غربالگری XPressEntry HealthCheck در محل کار و نمایش COVID-19. اینجا را کلیک کنید برای کسب اطلاعات بیشتر.

وبلاگ ها

خواندن RFID جاسازی شده فلزی

A client recently brought an interesting challenge to the Telaeris team. They wanted to use our software for tracking check-outs and locations for items which were already RFID tagged for inspection purposes. These tags were built into heavy duty rigging equipment by گروه کروزبی و بازرسی ها با استفاده از آنها ردیابی شدند سیستم ثبت اختراع.  There was one big catch – all of the RFID tags were either partially or completely embedded in metal. For the RFID buffs out there, you already know this is a challenge. مانند یک آسانسور فلزی تماس تلفنی تلفن خود را قطع میکند، حضور فلز اغلب می تواند برچسب را غیر قابل خواندن کند.

The tags were ISO 15693 asset tags which we had used before for other projects, but we had never tried reading tags like this that were actually inset into metal bodies. These Crosby guys knew what they were doing – the tags embedded into the metal of their products were nearly indestructible.  These type of tags generally have fairly short range, – so our goal was to find a balance of range and functionality using our reader.

خواننده استاندارد دستی که از ما ارائه می دهیم SmarTerminal can be configured with an appropriate RFID reader with its antenna built into the back of the device, so we tried that first. This reader worked well for tags that were flush with the metal and easily accessible. However, some of the tags were placed inside the metal housing of the equipment, rendering them absolutely unreadable. We just couldn’t get this antenna close enough – the reader body kept getting in the way.

کم پشت آنتن
کم پشت آنتن

Next, we tried a larger, more powerful antenna that we installed into the gun version of our handheld. For free hanging tags, this increased the read range significantly, which we thought would be a significant benefit. This larger antenna also allowed us to read some tags where metal parts were in the way of the reader.  The problem with this option was that the flush mounted chips now became unreadable.

آنتن بزرگ رو به جلو
آنتن بزرگ رو به جلو

بازگشت به هیئت مدیره طراحی ما رفتیم. پس از اینکه مشتری از هر دو نسخه استفاده کرد، یک نظر غیرمستقیم برای فردی که در واقع انجام بازرسی را انجام داده بود، به ما رسید.

“I don’t care if I have to touch the RFID tag – it just has to read!”


Wow!  What we had identified early on as a requirement – good read range – did not matter at all to him!  With these words, had a direction to proceed and knew how we were going to solve this problem. To start, we ordered more than a dozen free sample potential antenna candidates from the friendly folks at CoilCraft.

نامزدهای آنتن از Coilcraft
نامزدهای آنتن از Coilcraft

After identifying the best match for reading all the tags, we customized the handheld reader by building a new antenna mount, attachment and case in our lab.  By having the antenna in a protrusion from the reader, it could be stuck inside those difficult to reach metal parts. By touching it to the flush metal mounted and lanyard tags, those were easily read as well.  Our only sacrifice was range, but as it was required to physically inspect the items before check-out this turned out not to be a concern. We now had a perfect solution!

خواننده سفارشی ما هر برچسب را خوانده است
خواننده سفارشی ما هر برچسب را خوانده است!

به عنوان یک بسته خوب برای این پروژه، خواننده اصلاح شده ما را به افرادی با تکنولوژی فرستادیم کرازبی و آنها به اندازه کافی معتبر بودند تا بتوانند هر یک از تگ ها را بخوانند.

 توسط دیوید کارتا ، مدیر عامل شرکت Telaeris و لیز وومک ، تحلیلگر بازاریابی Telaeris

نظرات

    ارسال نظر

    *

    اشتراک ایمیل

    آخرین به روزرسانی های ارسال شده مستقیم به صندوق ورودی خود را دریافت کنید