مرز توسط اسناد ماتریسی

1.هدف #

این سند برای آموزش کاربران در مورد نحوه همگام سازی یک سیستم XPressEntry با یک سیستم مرزی در نظر گرفته شده است.

پیشنهاد ویرایش