XPressEntry کنترل کامل دسترسی به موبایل

XPressEntry

برای برنامه ریزی نسخه ی نمایشی از XPressEntry لطفا فرم را با اطلاعات خود پر کنید و یکی از نمایندگان ما در تماس باشید!

منافع شما:


ورود / خروج ردیابی

شکل گیری اضطراری

زمان و حضور

مدیریت فضای محدود

مدیریت رویداد

اعتبار مهمان / بازدید کننده

تأیید اعتبار ورودی

پارکینگ از راه دور