نویسنده: کلی لیم

گذر بارکد

نوشته شده در

Barcoding on Android اغلب وقت هایی که کارمندان Telaeris در اینجا منتشر می کنند، برای نمونه های واقعی زندگی مرتبط با محصولات ما است. این به ما اجازه می دهد تا بحث در مورد یک موضوع وسیع، از جمله بارکد و استفاده از RFID، پیاده سازی امنیت و ایمنی سیستم و یا نکات در مورد راه اندازی یک کسب و کار. اما در قلب آنچه [...]

ادامه مطلب