جدید! غربالگری XPressEntry HealthChek در محل کار و COVID-19. اینجا را کلیک کنید برای کسب اطلاعات بیشتر.

XPressTools مستندات

XPressTools
سرور XPressTools
XPressTools Android Client (XPID100)
XPressTools WinCE / Windows Mobile Client (XPress870-N)
XPressBadge
XPressBadge Designer
XPressReports
XPressReports Designer