رویداد نهایی: ISC West 2020 (Booth TBA) - Las Vegas، NV - مارس 18-20 ، 2020

XPressTools ردیابی دارایی و مدیریت موجودی

پیگیری دارایی

صفحه اصلی

نقشه ردیابی دارایی فیزیکی تصویر

صفحه نقشه

نقشه ردیابی دارایی فیزیکی تصویر

صفحه بازرسی

عکس ردیابی دارایی فیزیکی