جدید! غربالگری XPressEntry HealthCheck در محل کار و نمایش COVID-19. اینجا را کلیک کنید برای کسب اطلاعات بیشتر.

XPressTools ردیابی دارایی و مدیریت موجودی

پیگیری دارایی

صفحه اصلی

نقشه ردیابی دارایی فیزیکی تصویر

صفحه نقشه

نقشه ردیابی دارایی فیزیکی تصویر

صفحه بازرسی

عکس ردیابی دارایی فیزیکی